Stadgar för Saco-rådet vid Chalmers

§1
Saco-rådet vid Chalmers är det lokala fackliga organet som företräder anställda Saco-medlemmar inom Saco-S avtalsområde vid Chalmerskoncernen (nedan benämnd enbart Chalmers).
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§2
Rådet har till uppgift att:

  • Bevaka och verka för förbättring av de Saco-anslutnas anställningsvillkor, arbetsmiljö och lönenivå.
  • Som lokal part gentemot arbetsgivaren enligt gällande förhandlingsordning företräda Saco och de anställda som är organiserade i något av Sacos medlemsförbund.
  • Utse representanter i de nämnder, styrelser etc. där Saco har att utse sådana.
  • Delta i utredningar och arbetsgrupper när detta gagnar Saco-kollektivet.
  • Vara kontaktorgan mot kontaktförbundet och Saco centralt.
  • Förmedla Saco-information till de lokala förbunden.
  • Verka för medlemsrekrytering.
  • Verka för ökad samhörighet mellan den Saco-organiserade personalen.
  • Efterleva Sacos allmänna policy och strategi.

§3
Varje lokalt Saco medlemsförbund utser ledamöter och ersättare till Saco-rådet i proportion efter antalet organiserade medlemmar vid Chalmers per den 1/1, en Saco-rådsmedlem per påbörjat 100-tal medlemmar. Vid dubbelanslutning delas medlemstalet jämt mellan de aktuella förbunden. Varje medlemsförbund som har stadga och styrelse vid Chalmers utser minst en (1) ledamot i rådet. När den ordinarie ledamoten är frånvarande har ersättaren full rösträtt.
Ledamöter i Saco-rådet skall så långt som möjligt finnas representerade vid samtliga institutioner, administration och service samt biblioteket vid Chalmers.
Ledamot skall vara anställd på Chalmers och utses för ett kalenderår i taget.
Saco-rådet skall sträva efter att fatta enhälliga beslut.
Sacos representanter i samverkansgrupperna har närvaro- och yttranderätt vid Saco-rådet. Medlemsförbunden skall i största möjliga utsträckning utse representanter i lokal samverkan som sina Saco-rådsdelegater och ersättare för dessa.

§4
Doktorandsektionen vid Chalmers Studentkår har rätt att utse en adjungerad representant till Saco-rådet. Medlemmen skall vara medlem i ett Saco-förbund.

§5
Rådet leds av dess ordförande vilken utses av rådet inom sig. Vid behov utses en eller flera vice ordförande vilka inför ordförande och rådet kan ha ansvar för vissa specifika fackliga frågor.

§6
Rådet bör ha minst ett sammanträde per kvartal. Protokoll skall föras vid samtliga sammanträden. Protokollen justeras av ordförande och en justeringsperson.
Kallelse till sammanträde skall normalt skickas till rådets ledamöter en vecka före sammanträdet.
Ordförande, vice ordförande eller minst tre av rådets ledamöter kallar till sammanträdet.
Sammanträde skall även hållas efter påfordran från enskilt lokalt medlemsförbund eller lokal förening.
Rådet kan inom sig utse en ledningsgrupp där det även kan definieras ytterligare roller.

§7
Rådets ordförande och dess vice ordförande har normalt delegation att företräda de Saco-anslutna i samtliga fackliga frågor.
För den fackliga verksamheten bör Saco finnas representerad i Central samverkansgrupp och i de lokala samverkansgrupperna och andra grupperingar där rådet anser att representation främjar Sacos intressen.
De löpande förhandlingarna med arbetsgivarsidan hanteras normalt av ordförande, vice ordförande eller av andra av rådet särskilt utsedda representanter.
För de lokala löneförhandlingarna (enligt centrala avtal) omfattande samtliga anställda utses en förhandlingsdelegation. Rådets ordförande leder förhandlingsdelegationen.

§8
Beslut om antagande eller ändring av dessa stadgar skall godkännas av styrelserna för de lokala medlemsförbunden.
 
Dessa stadgar har granskats av Saco centralt, har godkänts av respektive förbund och är antagna vid Saco-rådsmötet 20 april år 2005.